VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

pre predaj elektronických kníh a online kurzov.

Úvodné ustanovenia
a/ Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle Obchodného zákonníka § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.  v znení neskorších predpisov /ďalej len obchodný zákonník/, ktorej predmetom je nákup a predaj internetových vzdelávacíh e-bookov (elektronických kníh) /ďalej len predmet kúpy/ a živých kurzov a workshopov, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok http:/olgadzurova.sk

b/ Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

Mgr. Oľga Dzúrová

Iľanovská 47/108

Liptovský Mikuláš, 031 01

IČO: 44862547

DIČ. 1044711965

Telefón: 00421 907514146

c/ V otázkach bližšie neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Objednávka
Kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky na webovej adrese https://olgadzurova.sk/ Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky https://olgadzurova.sk/objednavka-ebooku/.

Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s Obchodné podmienky – Mgr.  Oľga Dzúrová – www.olgadzurova.sk  © Mgr. Oľga Dzúrová na webovej stránke: https://olgadzurova.sk/obchodne-podmienky/ a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

Kúpna cena, daňový doklad
a/  V zhrnutí objednávky a na webovej adrese https://olgadzurova-objednavka-ebooku/  je uvedená konečná cena produktu. Predávajúci nie je plátca DPH, uvedená cena je konečná.

b/ Faktúra – daňový doklad: K platbe prevedenej na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru. 

Spôsob a forma platby
a/ Spôsob platby – Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu kupujúci zadáva pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GOPAY s.r.o.

b/ Možnosti platieb

 Bankovým prevodom na účty fyzickej osoby podnikateľa Mgr. Oľga Dzúrová vedené v EUR alebo CZK
Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
c/ Forma platby - Platba je možná jedine jednorázová, platba na splátky nie je možná.

d/ Bonusy -  Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej stránke https://olgadzurova.sk/), budú zaslané spolu s ebooku po uhradení čiastky, v prípade živých kurzov si ich zákazník vyčerpá pri ďalšom najbližšom nákupe.

Záruka
a/ Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné previesť elektronickou formou emailom: olga.dzurova@gmail.com s predhlásením, že kupujúci odstupuje od kúpnej zmluvy a s priložením kópie faktúry – daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou odpovedajúcou kúpnej cene ebooku. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.

b/ V prípade kurzov vrátenie platby nie je možné, kupujúci môže na kurz za seba poslať náhradu.

Zodpovednosť
Zodpovednosť za obsahu webu -Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. 

Ochrana osobných údajov
a/ Prehlásenie predávajúceho - Predávajúci sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadáva kupujúci v prihláške sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných operácií, vystavenia daňového dokladu, identifikácii bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.

b/ Detailné osobné dáta a údaje o nákupoch kupujúcich sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

c/ Celé znenie Ochrany osobných údajov je uvedené na tejto adrese: https://olgadzurova.sk/ochrana-osobnych-udajov/  

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020. Informácie sú zdieľané prostredníctvom webových stránok https://olgadzurova.sk poprípade ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://olgadzurova.sk  a je označená dátumom účinnosti. Všetky objednávky sa riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.